Odlotek.pl-aukcje,nagrody!

Regulamin


Regulamin serwisu Odlotek.pl
SERWIS JEST DARMOWY.
SERWIS NIE POBIERA OPŁAT ZA WYSTAWIANIE PRZEDMIOTÓW LUB OGŁOSZEŃ , ORAZ NIE POBIERA PROWIZJI OD SPRZEDAŻY.

 
 
Regulamin
ART1.Ogólne
I. Użyte terminy i definicje
Odlotek.pl - serwis internetowy umożliwiający prowadzenie Aukcji w trybie on-line, którego właścicielem jest 
Aukcja/ogłoszenie - jest to proces polegający na wystawieniu Towaru na sprzedaż. Zwycięzcą Aukcji jest osoba, która zaproponuje cenę, którą sprzedawca zaakceptuje. W przypadku Aukcji "Kup teraz", Aukcja kończy się, gdy Kupujący potwierdzi chęć zakupu określonej ilości Towaru.
Towar - usługa lub rzecz wystawiona na sprzedaż.
Konto - jest to stworzony przez system obsługi Aukcji profil Użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w systemie aukcyjnym. Użytkownik może być zarówno Kupującym, jak i Sprzedającym. Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
Opinia - jest pisemną formą opisu przebiegu Procesu Poaukcyjnego, a w szczególności przesyłki i zgodności dostarczonego Towaru z opisem aukcyjnym.
Proces Poaukcyjny - są to głównie czynności, jakie wykonują obie strony (Kupujący i Sprzedający) po zakończeniu Aukcji. Polega on na wysłaniu Towaru (Sprzedający) i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (Kupujący).
Opis Aukcji - zawiera opis sprzedawanego Towaru, jak również zasady wysyłki i formy zapłaty.
Sprzedający - jest to Użytkownik, który oferuje do sprzedaży Towary w serwisie Odlotek.pl niezależnie od rodzaju Aukcji.
Kupujący - jest to Użytkownik, który podejmuje działanie, które powoduje, że nabywa on Towary w serwisie Odlotek.pl niezależnie od rodzaju Aukcji.
Kontrahent - osoba fizyczna lub prawna będąca stroną w transakcji.
ART.II. Rejestracja
Rejestracji mogą dokonać jedynie:
osoby fizyczne, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoby prawne,
jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza, znajdującego się na stronie: https://odlotek.pl/user/register i podania nazwy, pod którą Użytkownik będzie występował w serwisie , czyli tzw. loginu, hasła oraz adresu e-mail. Login nie może zawierać członu z elementami: "www" oraz "_pl".
Użytkownik, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący konto. W momencie kliknięcia w ten link, konto zostaje aktywowane, a pomiędzy Użytkownikiem a Odlotek.pl dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Odlotek.pl. W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdzi chęci zawarcia w/w umowy w ciągu 30 dni, jego Konto oraz przesłane w formularzu rejestracyjnym dane zostają usunięte.
W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. II.3., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi tylko jeśli nie wykonał on żadnej czynności w ramach serwisu, a w szczególności w przypadku braku wystawienia Towaru na sprzedaż lub jego zakupu na Aukcji bądz zakupu MONET oferowanych w serwisie.
Aktywowane konto Użytkownika nie oznacza, że Użytkownik może za jego pomocą zawierać transakcję kupna oraz sprzedaży.W przypadku konta oznaczonego jako "osoba prywatna" należy podać:
imię,
nazwisko,
dokładny adres zamieszkania (korespondencyjny),
telefon.
W przypadku konta oznaczonego jako "Firma", należy najpierw wybrać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie podać:
nazwę firmy,
nr NIP,
nr REGON,
imię i nazwisko przedstawiciela firmy, który został umocowany do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika,
dokładny adres siedziby firmy,
telefon,
w szczególnych wypadkach nr KRS
oraz przesłać kopię potwierdzenia nadania nr NIP oraz kopie dokumentów, potwierdzające powyższe dane:
skan zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej,
skan odpisu z KRS w przypadku spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki jawnej, fundacji, stowarzyszenia rejestrowego,
spółki z o.o.,
skan umowy zawarcia spółki w przypadku spółki cywilnej,
skan dokumentu poświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej (np. dokument rejestracji w rejestrze przedsiębiorców) w przypadku przedsiębiorstwa o działalności innego typu niż ww.
Wysłane kopie dokumentów zostaną zweryfikowane przez pracownika firmy Odlotek.pl sp. z o.o, a rejestracja konta "Firma" zaakceptowana, jeśli wszystkie podane dane będą prawidłowe. Pozytywne zakończenie tej procedury umożliwia Użytkownikowi dokonywanie transakcji zakupu w serwisie Odlotek.pl, nadal jednak nie ma on możliwości wystawiania towarów na sprzedaż.
Użytkownik otrzymuje możliwość wystawiania Towarów na sprzedaż w momencie, gdy dokona pełnej weryfikacji swojego konta.  Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Odlotek.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia Aukcji, a w szczególności na przekazanie ich po zakończeniu Aukcji osobom będącym stroną transakcji.
Rejestrując się, Użytkownik akceptuje otrzymywanie materiałów reklamowych oraz życzeń urodzinowych na pocztę e-mail, dotyczy to również wszystkich już zarejestrowanych Użytkowników serwisu.
ART.III. Konta
Użytkownik może posiadać jedno konto prywatne i jedno firmowe. W szczególnych przypadkach administrator może wyrazić zgodę na założenie większej liczby kont firmowych.
Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.
Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta. W tym celu musi skontaktować się z administracją serwisu poprzez formularz kontaktowy, przez który wysyła oświadczenie o chęci zlikwidowania konta w serwisie Świstak. Administrator rozpatrzy prośbę w ciągu kilku dni roboczych. Należy pamiętać o warunkach, które w przypadku prośby o likwidację konta należy spełnić.
Konto Użytkownika, który wykorzystuje je do celów niezwiązanych bezpośrednio z udziałem w aukcjach internetowych, może zostać zablokowane.
Każde nowe konto podlega wstępnej weryfikacji. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik zostaje poinformowany. Kupowanie na Aukcjach jest możliwe bezpośrednio po rejestracji i aktywacji konta. Aktywacja polega na kliknięciu w link, otrzymany drogą mailową po rejestracji.
Wystawianie Aukcji jest możliwe dla każdego jednak weryfikacja pełna polega na wykonaniu przelewu weryfikacyjnego z konta bankowego i przesłania wymaganych dokumentów (w przypadku konta typu "Firma"). Zgłoszenie konta do weryfikacji jest dobrowolne.
Użytkownik zarejestrowany w serwisiei po pozytywnej weryfikacji konta - którego konto zostało w pełni zweryfikowane, otrzymuje jednorazowe doładowanie wirtualnego salda kwotą w wysokości 20,00 PLN(MONET) - jeśli jest właścicielem konta prywatnego, 20,00 PLN(MONET) - jeśli jest właścicielem konta typu firma. Środki z doładowania mogą być przeznaczone wyłącznie na promocję swoich ogłoszeń w serwisie oraz uczestnictwa w aukcjach specjalnych jakie serwis organizuje 
Odlotek.pl zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Odlotek w przypadku podejrzenia, że bezpieczeństwo danego konta zostało zagrożone.
Użytkownik, który chce posługiwać się kontem "Firma" musi posiadać uzupełnione wszystkie dane wymagane dla tego rodzaju konta, opisane w punkcie II.5 tego regulaminu, oraz przesłać kopie dokumentów w celu ich weryfikacji. Konto "Firma" upoważnia do otrzymania oznaczenia graficznego "Firma" oraz do innych przywilejów wskazanych w regulaminie.
Użytkownik, który chce zmienić dane swojego konta "Firma" – rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, nazwę firmy, nr NIP, nr REGON oraz nr KRS – musi ponownie zweryfikować swoje konto. W tym celu wpisuje swoje dane w ustawieniach konta i przesyła kopie dokumentów, które je potwierdzą. W trakcie weryfikacji nie może ponownie zmienić swoich danych lub przesłać dokumentów. Możliwość taką uzyskuje dopiero po otrzymaniu wiadomości od pracownika serwisu Odlotek.pl o wynikach weryfikacji.
W trakcie ponownej weryfikacji konta, Użytkownik może dokonywać wszystkich czynności kupna i sprzedaży w serwisie. W przypadku, gdy dokumenty po ponownej weryfikacji zostaną odrzucone, powraca do statusu konta sprzed niej.
Dane firmy: nazwa, typ przedsiębiorstwa, NIP, REGON, KRS są widoczne dla wszystkich zalogowanych użytkowników serwisu Odlotek.pl.
Użytkownik, którego konto zostało uprzednio zablokowane, po odblokowaniu jest zobowiązany do ponownej pełnej weryfikacji swoich danych, aby móc wystawiać oferty sprzedaży w serwisie.
ART.IV. -Aukcja Tradycyjna
Odlotek.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Odlotek nie jest stroną transakcji dokonywanych między Użytkownikami oraz nie gwarantuje, że zawarcie umowy będzie możliwe.
W ramach serwisu Odlotek.pl rozróżniamy trzy rodzaje transakcji:
"Kup Teraz" - w ramach tej Aukcji Sprzedający określa z góry cenę za Towar. Aukcja taka może być jednoprzedmiotowa lub wieloprzedmiotowa.
"licytacja" - w ramach tej Aukcji Kupujący proponują ceny za jakie chca nabyć dany produkt .Najwyższa oferta wygrywa 

"Ogłoszenie"-Sprzedający wystawiają ogłoszenia widoczne dla kupujących ,nabycie z tej formy jest osobistym nawiązaniem w formie rozmowykupujący-sprzedający
Wramach transakcji :"Ogłoszenie" serwis oferuje następujące rodzaje ogłoszeń:
a)Poszukuje- w której to użytkownik konkretnie poszukuje danej rzeczy/towaru /usługi 
b)Sprzedam-bez wyznaczonego schematu KUP TERAZ lub Licytacji 
c)Oddam za Darmo-ogłoszenie tradycyjne darmowe 
W ramach serwisu Odlotek.pl rozróżniamy trzy typy Aukcji:
Aukcje Jawne - dostęp do zawierania transakcji nie jest w żaden sposób ograniczony.
Aukcje Prywatne - dostęp do zawierania transakcji jest ograniczony przez Sprzedającego. W tym przypadku do zawierania transakcji dopuszczone są jedynie osoby wybrane przez Sprzedającego( w trakcje wprowadzania).
Aukcje Ogłoszenie - służą jedynie celom informacyjnym i ogłoszeniowym. Za ich pomocą nie można zawierać transakcji.
Kupujący ma obowiązek zapoznania się z warunkami, na jakich Sprzedający jest gotów dany Towar sprzedać.
Sprzedający posiadający konto "Firma" ma obowiązek umieszczenia w opisie aukcji lub na swoim koncie w sekcji "Dane sprzedającego" wszystkich niezbędnych informacji określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 r., a w szczególności informacji o procedurze reklamacyjnej i warunkach odstąpienia od umowy.
Użytkownik ma obowiązek posiadania aktualnych danych adresowych oraz kontaktowych zawartych w zakładce "Moje dane" w momencie wystawienia Aukcji oraz w przypadku chęci dokonania zakupu.
Każda aktywność Kupującego i/lub Sprzedającego, wyrażona poprzez wzięcie udziału w Aukcji, zobowiązuje do realizacji określonego świadczenia.
Każda Aukcja może zostać zweryfikowana przez administratora pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.
Aukcja otrzymuje status aukcji zakończonej:
po upływie czasu zadeklarowanego w formularzu rozpoczęcia Aukcji,
na skutek decyzji Sprzedającego o zakończeniu Aukcji przed czasem,
w przypadku wykupienia wszystkich sztuk Towaru, bądź to poprzez skorzystania z opcji "Kup Teraz", bądź to poprzez akceptację przez Sprzedającego ceny otrzymanej poprzez opcję "Zaproponuj Cenę".
Kupujący nie ma żadnych praw do zakupionego Towaru w przypadku, gdy jego konto zostaje usunięte lub zablokowane.
Aukcja może zostać odwołana w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W tym przypadku Sprzedający ma obowiązek uzasadnienia podjętej decyzji.
Dopuszczalne jest wystawienie maksymalnie 3 Aukcji o tej samej treści. Wystawianie tego samego przedmiotu na kilku Aukcjach jednocześnie jest niedopuszczalne. Wystawianie kilku jednakowych przedmiotów w wielu Aukcjach jest dopuszczalne, jednakże maksymalna dopuszczalna ilość Aukcji w tym przypadku wynosi 3.
Zakazane jest sprzedawanie, jak i kupowanie Towarów wystawionych w ramach serwisu Odlotek.pl poza Aukcją poniewaz nie gwarantuja one żadnej ochrony ze strony serwisu w takich przypadkach
Zabrania się dokonywania transakcji na kontach powiązanych.
Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Aukcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, uprawnienia osób trzecich, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje, a w szczególności Towarów, o których mowa w Załączniku nr 1 "Towary Zakazane" dołączonego do tego Regulaminu.
Towary na Aukcjach Odlotek.pl muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający Aukcję jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Zasady dotyczące opisu Aukcji są przedstawione w załączniku nr 3 Regulaminu.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert
Wszystkie oferowane kwoty są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę (koszt opakowania i przesyłki pocztowej). Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż licytowana kwota jest ceną netto (bez VAT).
Proponowane przez Użytkowników ceny jak i inne warunki Aukcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających serwis Odlotek.pl.
Aukcję należy umieścić w takiej kategorii, która najdokładniej opisuje oferowany Towar. Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o umieszczeniu Aukcji w niewłaściwej kategorii. Jeśli w okresie 3 dni od otrzymania informacji Użytkownik nie dokona stosownej zmiany, administrator może usunąć Aukcję.
Zabronione jest promowanie Aukcji Towarów Uszkodzonych oraz należących do kategorii: "Dla dorosłych", "Publikacji elektronicznych (e-booków)" oraz Aukcji, które posiadają zdjęcia o charakterze erotycznym.
Zabronione jest wystawianie Aukcji, w których cena określona na Aukcji nie dotyczy całego opisywanego Towaru/usługi, a jego/jej części.
Aukcja może zostać usunięta z serwisu na Twoją prośbę po spełnieniu warunków opisanych w pomocy.
Słowa pomocnicze muszą być jednoznacznie związane z przedmiotem, którego dotyczy Aukcja. Powinny one dotyczyć:
marki przedmiotu,
producenta przedmiotu,
kategorii, z którą jest związany przedmiot,
typem/rodzajem przedmiotu.
Nie wolno używać słów sztucznie generujących ruch z wyszukiwarek poprzez używanie popularnych wyrażeń takich jak:
sex, xxx itp.,
używanie znanych nazw i nazwisk itd.
Celem Aukcji dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości nie jest zawarcie umowy, jakiekolwiek czynności podejmowane przez Użytkowników w ramach tych Aukcji nie są wiążące, a Aukcje te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy.
Aukcje użytkownika zostają automatycznie zakończone, jeśli nie logował się w serwisie przez dwa miesiące.
ART.V. -Po wygranej aukcji

Obie strony mają obowiązek skontaktowania się ze sobą za pomocą dostępnych metod komunikacji w ciągu 7 dni.
W przypadku, gdy kontakt nie dojdzie do skutku w terminie wymienionym w ust. 1., można odstąpić od umowy sprzedaży lub kupna.
W przypadku opieszałości i niechęci jednej ze stron do finalizacji umowy, Użytkownik ma możliwość wystawienia niskich opinii opisujących zaistniałą sytuację stosownie do punktu VIII Regulaminu.
W przypadku, gdy ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający po dokonaniu transakcji może dochodzić zawarcia tej umowy.
ART.VI. -Spory transakcyjne

Problem z finalizacją transakcji można zgłosić po upływie 7 dni od daty jej zawarcia, wybierając zakładkę Kontakt i opisując dane zdarzenie
Po zgłoszeniu problemu z transakcją kontrahenci mają prawo przedstawić swoje stanowisko w sprawie w ciągu kolejnych 7 dni 
Jeśli po upływie 7 dni od dnia rozpoczęcia sporu jego uczestnicy nie dojdą do porozumienia – o rozstrzygnięciu decyduje pracownik serwisu Odlotek.pl na podstawie zgłoszonych opinii i przesłanych załączników. W szczególnych przypadkach może on poprosić jedną ze stron o przesłanie dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.
Brak kontaktu ze strony użytkownika, któremu został założony spór, przez 7 dni jego trwania, skutkuje automatycznym uznaniem niedopełnienia warunków transakcji przez tę osobę i przyznaniem jej ostrzeżenia lub zablokowaniem konta.
Kontrahent, który nie wywiązał się z transakcji na zasadach, które przewiduje regulamin serwisu Odlotek.pl, otrzymuje ostrzeżenie w postaci żółtej kartki lub jego konto zostaje zablokowane. Trzy żółte kartki również oznaczają blokadę konta.
Jeżeli spór jest rozstrzygnięty na korzyść Sprzedającego, prowizja od transakcji zostaje zwrócona na jego konto w serwisie Odlotek.pl przeważnie w przeciągu 24 godzin.
Jeżeli spór kończy się remisem, kontrahenci nie otrzymują ostrzeżeń
Kontrahent, który otrzymał w sporze żółtą kartkę lub jego konto zostało w zawieszone, nie może wystawić opinii dla oferty, której spór dotyczył.
Spór transakcyjny dotyczący tej samej transakcji może rozpocząć tylko jeden z kontrahentów. W tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń.
Spór transakcyjny dotyczący tej samej transakcji można zgłosić tylko jeden raz.
Spór transakcyjny można zgłosić maksymalnie do 60 dni od daty zawarcia transakcji.
Serwis nie ingeruje w transakcje w których dana transakcja została przeprowadzona z osoba "niezweryfikowaną"posiadająca kopertke przy loginie lub poza serwisem 
ART.VII. -Płatności

Odlotek.pl zastrzega sobie możliwość zmian w cenniku opłat. Zmiany będą następować zgodnie z zasadami zmiany w Regulaminie.
Odlotek.pl zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat w ramach promocji ograniczonych czasowo, na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.
ART-VIII. Opinie
Każda ze stron powinna wystawić opinię po sfinalizowaniu transakcji. Opinie widoczne są dla wszystkich Użytkowników po ich wystawieniu.
Opinia nie może obrażać osoby, dla której jest wystawiana oraz naruszać zasad dobrych obyczajów.
Opinia powinna być opisem najdokładniej odzwierciedlającym proces przebiegu transakcji po zakończeniu Aukcji.
Wystawianie opinii pomiędzy powiązanymi kontami (np. kontami osób spokrewnionych) jest zabronione z uwagi na zapewnienie bezstronności wystawianych opinii.
Opinia jest prywatnym odczuciem Użytkownika, a serwis Odlotek.pl może ją usunąć jedynie w uzasadnionych przypadkach.
ART-IX. Zasady i odpowiedzialność Serwisu Aukcyjno-ogłoszeniowego Odlotek.pl
Pełną odpowiedzialność za Towary wystawiane przez Sprzedających na Aukcjach w ramach serwisu aukcyjnego Odlotek ponoszą jego Użytkownicy. Odlotek.pl zastrzega sobie jednak prawo do zmiany kategorii, w jakiej jest wyświetlany dany Towar oraz usunięcie Aukcji.
Odlotek.pl stosownie do pkt. I Regulaminu, umożliwia prowadzenie Aukcji w trybie on-line, nie ponosi jednak odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Towarów, bezpieczeństwo transakcji oraz prawdziwość opisów oferowanych Towarów należących do Użytkowników serwisu, a także nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach prowadzonej platformy oraz za nie wywiązanie się z zawieranych przez Użytkownika transakcji.
Odlotek.pl zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania Użytkowników łamiących którykolwiek z warunków Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania Aukcji, budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem (oraz listą Towarów zakazanych).
Odlotek.pl dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu aukcyjnego, jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach Serwisu.
Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu, będą rozpatrywane przez Sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
ART-X. Regulamin
Serwis Odlotek.plzastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się w serwisie. W szczególnych wypadkach Użytkownikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po zalogowaniu na jego Konto.
W przypadku, gdy serwis Odlotek.pl wprowadzi nowe postanowienia w niniejszym Regulaminie, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy zawartej między Użytkownikiem, a serwisem Odlotek.pl. Po 30 dniach od odstąpienia od akceptacji Aukcje użytkownika zostaną automatycznie zakończone, a po 60 dniach jego konto usunięte.
ART-XI. Postanowienia końcowe aukcji tradycyjnych
Użytkownik powinien archiwizować na trwałym nośniku we własnym zakresie informacje o dokonywanych przez niego transakcjach za pomocą Odlotek.pl
Prywatność oraz poufność danych osobowych oraz obowiązki Użytkownika z tym związane określa Załącznik nr 2 "Polityka Prywatności".
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 
Dokonując rejestracji na serwisie Odlotek.pl akceptujesz powższe punkty opisane w Regulaminie i zobowiązujesz się do ich przestrzegania korzystając z platformy Odlotek.pl
 
                                                                                 Punkty oraz aukcje specjalne oferowane przez serwis Odlotek.pl
Art. I: Zakres obowiązywania
Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania serwisu Odlotek.pl.
Poprzez korzystanie z serwisu Odlotek.pl i/lub jego usług Użytkownik wyraża pełną akceptację warunków niniejszego regulaminu.
Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza także akceptację postanowień Polityki Prywatności.
Art. II: Postanowienia ogólne
Właścicielem serwisu jest firma Riveline Corporation z siedzibą na Wyspach Marshalla.
Internetowy serwis Odlotek.pl w dalszej części niniejszego regulaminu określany jest jako serwis.
Serwis oświadcza, że prawem właściwym dla serwisu jest prawo Wysp Marshalla.
Serwis służy do organizowania aukcji towarów i usług oferowanych przez partnerów Riveline Corporation.
Serwis oświadcza, że żadne osoby, które są pracownikami Riveline Corporation lub też uczestniczyły i uczestniczą w tworzeniu mechanizmów serwisu, nie mają prawa uczestniczyć w organizowanych aukcjach oraz wymianach na nagrody z zakładki"SKLEP".
Serwis oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby działanie serwisu było całkowicie bezawaryjne, jednakże nie bierze odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu spowodowaną awarią urządzeń i systemów sieciowych.
Serwis nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty punktowe wynikłe z awarii lub błędnego funkcjonowania sprzętu, za pomocą którego Użytkownicy łączą się z serwisem.
Serwis oświadcza, że w rozumieniu niniejszego regulaminu każda osoba uzyskująca w jakikolwiek sposób dostęp do serwisu jest jego Użytkownikiem.
Serwis oświadcza, że nie ogranicza w żaden sposób dostępu do serwisu osobom, które nie łamią postanowień niniejszego regulaminu. Serwis jednocześnie oświadcza, że ma pełne prawo zablokować w dowolny sposób i na dowolny okres dostęp do serwisu osobom, których zachowania są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również wyciągnięcia wobec takich Użytkowników innych konsekwencji, jakie dopuszcza prawo.
Art. III: Prawa i obowiązki Użytkownika
Użytkownikami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby niepełnoletnie, które otrzymały zgodę na rejestrację w serwisie od swoich opiekunów prawnych.
W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: nazwę Użytkownika, hasło oraz adres e-mail. Niemożliwe jest zarejestrowanie dwóch lub więcej kont przy wykorzystaniu tego samego adresu e-mail.
W celu dokonania rejestracji Użytkownik wybiera nazwę Użytkownika. Niniejsza nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem, z regulaminem lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe.
W trakcie rejestracji należy podać również hasło dostępowe do serwisu. Hasło jest tajnym ciągiem znaków, którego Użytkownik nie powinien udostępniać w żaden sposób innym osobom.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie hasła innym osobom, w tym również za działania w serwisie osób, którym hasło Użytkownik udostępnił.
Serwis dopuszcza możliwość zarejestrowania w serwisie maksymalnie pięć osób z jednego gospodarstwa domowego.
Pozytywne zakończenie procesu Rejestracji skutkuje przesłaniem potwierdzenia na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Potwierdzenie zawiera link, którym Użytkownik dokonuje aktywacji Konta.
Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do konta na Odlotek.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Riveline Corporation za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta na Odlotek.pl.
Uzytkownik po poprawej procedurze rejestracji konta i aktywowaniu linku aktywacyjnego, otrzyma 20 punktów do swojego konta w serwisie Odlotek.pl 
Każdy Użytkownik serwisu winien respektować wszelkie postanowienia regulaminu, jak również ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego.
Niepełne wypełnienie formularza rejestracyjnego nie prowadzi do rejestracji.
Każdy Użytkownik jest uprawniony do posiadania wyłącznie jednego konta w serwisie(nie dotyczy aukcji tradycyjnych opisanych powyżej w regulaminie serwisu).
Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uzupełnieniego go o swoje dane teleadresowe jest niezbędne do wzięcia udziału w aukcjach specjalnych oraz udziału w loteriach organizowanych przez serwis. Zmiana danych teleadresowych przez Użytkownika jest możliwa tylko wtedy, gdy nie bierze on udziału w żadnej loterii.
Każdy zarejestrowany Użytkownik poprzez rejestrację zawiera umowę usługową z Riveline Corporation, której ramowe warunki stanowią część niniejszego regulaminu.
Art. IV: Usuwanie, blokowanie konta Użytkownika
Riveline Corporation zastrzega sobie prawo do usuwania kont Użytkowników naruszających w rażący sposób którykolwiek z warunków niniejszego Regulaminu.
Riveline Corporation zastrzega sobie prawo do zablokowania i odejmowania punktów z konta Użytkownika, który działa na szkodę Odlotek.pl lub osób trzecich, jak również którego działania są sprzeczne zasadami prawidłowe go korzystania z Odlotek.pl, w szczególności gdy:
Użytkownik podał przy rejestracji nieprawdziwe dane.
Użytkownik korzysta z serwisu w sposób nieprzewidziany w niniejszym Regulaminie, Zasadach gry i FAQ.
Użytkownik korzysta z serwisu Odlotek.pl przy użyciu nieautoryzowanych programów, skryptów.
Użytkownik wykorzystuje luki systemowe dla własnych korzyści.
Czas zablokowania konta Użytkownika uzależniony jest od weryfikacji przez Riveline Corporation m.in. danej szkody, celowości działania Użytkownika.
Art. V: Zasady działania serwisu
Z serwisu Odlotek.pl mogą korzystać jedynie zarejestrowani użytkownicy.
Korzystanie z serwisu polega na zbieraniu punktów i zarządzaniu nimi. Posiadanie punktów uprawnia do udziału w aukcjach specjalnych lub wymiany ich na nagrody w zakładce SKLEP  na zasadach określonych w art. 7.
Punkty w loterii Odlotek.pl są odpowiednikiem losów. 1 los jest równy 1 punktowi. Los może być wykorzystany w dowolnej loterii.
Punkty przyznawane są za:
zarejestrowanie na stronie Odlotek.pl. (20 punktów, przyznawanych jednorazowo);
codzienne logowanie się na stronie Odlotka (2 punktów, przyznawanych za każde zalogowanie; powtórne zalogowanie w tym samym dniu nie jest premiowane);
polecenie serwisu Odlotek innemu Użytkownikowi (30 punktów, przyznawanych za każdego Użytkownika, który zarejestruje się na stronie Odlotek.pl dzięki Twojej rekomendacji i zostanie pozytywnie zweryfikowany przez pracowników serwisu);
pozostawienie na stronie Odlotka komentarza po odebraniu nagrody otrzymanej od serwisu w ramach wygranej  (100 punktów, przyznawanych za jeden komentarz);
udział w grach Odlotka;
inne działania, o których Użytkownicy informowani są na blogu Odlotka, nieoficjalnych forach, w serwisach społecznościowych i innych platformach komunikacji serwisu z Użytkownikami.
Serwis oferuje także możliwość wymiany wygranej w loterii nagrody na odpowiednią liczbę punktów. Wartość nagrody określa administrator poprzez poprzedni kontakt użytkownika z administracja serwisu Odlotek.pl
Art. VI: Aukcje specjalne 
Posiadanie punktów uprawnia Użytkownika do udziału w aukcjach. Uczestnikami aukcji mogą być tylko Użytkownicy serwisu Odlotek.pl.
Udział w aukcji polega na oferowaniu najwyższej kwoty punktowej za nagrodę będącą przedmiotem transakcji (tzw. podbicia). Po zatwierdzeniu oferty z konta Uczestnika aukcji zostaje automatycznie pobrana kwota punktowa, którą zadeklarował w swojej ofercie. Zatwierdzenie oferty następuje po naciśnięciu przycisku „Licytuj”. Po zatwierdzeniu oferty nie ma możliwości jej wycofania.
Każde podbicie przedłuża aukcję o czas określony w jej opisie.
Aukcję wygrywa Użytkownika, który po upywie określonego czasu jej trwania zaoferował najwyższą kwotę punktową.  Punkty za podbicia nie podlegają zwrotowi.
Art. VII: TotoOdlotek
Serwis Odlotek.pl jest organizatorem loterii TotoOdlotek, w której można wygrać punkty do wykorzystania w innych loteriach Odlotek.pl lub wymiany na nagrody z puli nagród, na zasadach określonych w art. 7.
Prawo udziału w loterii TotoOdlotek ma zarejestrowany Użytkownik serwisu Odlotek.pl który zweryfikował swoje konto 
Weryfikacja konta:
Weryfikacja konta następuje poprzez dokonanie wpłaty na konto serwisu kwotę 1 zł(czytaj:jeden złoty) celem potwierdzenia czy dane zarejestrowane w serwisie Odlotek.pl są identyczne z danymi na danych z przelewu ,cvelem wyeliminowania kont tzw "fejk" ,które mogą być zakładane celem wymiany punktów na nagrody oferowane w zakładce SKLEP .kwota weryfikacyjna jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi.Numer konta do opłaty weryfikacyjnej jest podany po zalogowaniu sie użytkownika na MOJE KONTO  
Uzytkownik który dokona weryfikacji konta i otrzyma pozytywna decyzję otrzyma na swoje konto 100 punktów w ramach podziękowania za weryfikację konta
Udział w loterii TotoOdlotek polega na wytypowaniu 6 liczb z zakresu od 1 do 80. Wytypowanie 6 liczb oznacza wypełnieniego jednego kuponu. Limit darmowych kuponów to :3.Uzytkownik chcący wypełnić więcej niz 3 kupony musi opłacic każdy kolejny środkami z konta SALDA(MONETY)Koszt wypełnienia kolejnego kuponu to :10 Monet z Salda 
Wypełniony przez Użytkownika kupon weźmie automatycznie udział w najbliższym losowaniu loterii TotoOdlotek.
Losowania w loterii TotoOdlotek odbywają się codziennie po godzinie 24.
Każdy wypełniony przez Użytkownika kupon zostanie wykorzystany tylko w jednej loterii TotoOdlotek.
Wygranymi w loterii TotoOdlotek są pule punktów, przyznawane zależnie od ilości trafień na kuponie. Wysokość wygranej w żaden sposób nie jest uzależniona od ilości uczestników losowania ani ilości losów biorących udział w losowaniu.
W loterii TotoOdlotek ustala się następujące wygrane: 
Wygrana za trafienie 1/6-czyli 1 trafiona liczba na kuponie - 10 punktów 
Wygrana za trafienie 2/6-czyli 2 trafione liczby  na kuponie -20 punktów 
Wygrana za trafienie 3/6-czyli 3 trafione liczby na kuponie- 30 punktów 
Wygrana za trafienie 4/6- czyli 4 trafione liczby na kuponie- 40 punktów
Wygrana za trafienie 5/6- czyli 5 trafionych liczb na kuponie- 50 punktów
Wygrana za trafienie 6/6- czyli trafione 6 liczb  na kuponie czyli komplet - 300 punktów plus nagróda specjalna w danym tygodniu jaka jest do zdobycia 
Kwoty punktów przeznaczonych na punkty wygrane w loterii TotoOdlotek będą przelewane na konta wygrywających automatycznie po zakończeniu losowania.
Art. VIII: Prawo udziału w loterii

Prawo udziału w loterii przysługuje każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi posiadającemu STATUS ZWERYFIKOWANY
Zarejestrowany Użytkownik nie ma prawa do jakiejkolwiek wymiany posiadanych punktów na pieniądze. Punkty mogą zostać wykorzystane wyłącznie do udziału w loterii lub wymiany na nagrody z puli nagród, według zasad określonych w art. 7.
Art. IX: Przedmiot loterii i aukcji

Przedmiotem loterii lub aukcji mogą być rzeczy lub usługi.
Serwis oświadcza, że wyłączne prawo własności do towarów i usług będących przedmiotem losowania posiadają partnerzy serwisu lub zamawiane dane produkty są ze sklepów internetowych na terenie całej UNII. Przedmiot loterii może różnić się od prezentowanych ilustracji, co jest spowodowane między innymi różnymi sposobami wyświetlania kolorów przez różne urządzenia, przy użyciu jakich można korzystać z serwisu, wykorzystaniem ilustracji poglądowych w serwisie, zmianami technologicznymi dokonywanymi przez producentów oraz innymi podobnymi czynnikami.
Art. X SKLEP i wymiany punktowe
Serwis odlotek.pl oferuje wymianę zgromadzonych punktów na produkty oferowane w zakładce SKLEP 
Wymieniając dane punkty na produkty z tej zakładki użytkownik ma świadomość ,że punkty są niedowracalnie pobierane z konta użytkownika .Nagroda na jaką użytkownik wymienia punkty zostanie dostarczona na adres podany w formularzu rejestracji kompletnej konta 
Tylko użytkownicy posiadający pełna weryfikację konta mają możliwośc wymiany punktów na nagrody z zakładki SKLEP ,zapobiega to tworzeniem sztucznych kont celem zbierania punktów i wymiany na dane nagrody 
Produkty oferowane w zakładce SKLEP są to produkty nowe ,orginalnie zapakowane z gwarancjami sklepowymi/producentów
Art. XI: Dostawa i gwarancje

Serwis Odlotek.pl obowiązuje się do dostarczenia towaru na koszt własny w przeciągu 30 dni roboczych od momentu zakończenia loterii i wyboru nagrody przez Użytkownika. Dostawa realizowana za pośrednictwem jednej z firm kurierskich lub poczty polskiej. Dostawa przedmiotów niematerialnych nastąpi za pomocą poczty elektronicznej.
W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy z winy adresata, ponowne wysłanie nagrody jest nie możliwe.
Dostawa realizowana jest zgodnie z zasadami oraz warunkami dostawy firmy spedycyjnej.
Serwis oświadcza, że dokłada wszelkich starań, by dostawy przebiegały sprawnie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub problemy z dostawą wynikłe podczas dostawy z winy wygrywającego loterię bądź firmy kurierskiej.
Art. XII: Reklamacje i odstąpienie od umowy

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy.
Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadkach, gdy:
nie otrzyma wygranej nagrody w ciągu 90 dni od wygrania loterii;
otrzymana nagroda będzie uszkodzona, niepełna lub inna od nagrody opisywanej przez serwis Odlotek.pl;
loteria lub losowanie odbędą się na zasadach niezgodnych z regulaminem.
Warunkiem spełnienia reklamacji jest dostarczenie towaru na własny koszt reklamującego do siedziby serwisu
Odstąpienie od umowy powinno zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną i przesłane na adres kontaktowy podany w dziale „Kontakt” na portalu.
Art. XIII: Postanowienia końcowe
Serwis oświadcza, że będzie dążyć we wszelkich sporach do rozwiązań polubownych, a dopiero w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, strony zgadzają się na skierowanie postępowania pod osąd sadu arbitrażowego lub właściwego ze względu na siedzibę spółki sądu cywilnego.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronach internetowych serwisu.
Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronach internetowych serwisu.
Brak akceptacji zmian regulaminu będzie poczytywany za odstąpienie od umowy przez Użytkownika w myśl Art. VIII oraz innych postanowień niniejszego regulaminu.
 

Zajrzyj na dodatkowe informacje oraz nasze Socjal Media !

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem